Salg og leverings bestemmelser

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for produkter og ydelser leveret af Skyhost ApS til kunden (herefter kaldet “Kunden”).

1. Køb hos Skyhost ApS

Der er ikke indgået en bindende købsaftale mellem Skyhost ApS og Kunden, før Samarbejdsaftale er underskrevet af begge parter, eller Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Skyhost ApS.

Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal være modtaget af Skyhost ApS senest 3 dage efter, at ordrebekræftelsen er kommet frem til Kunden, idet Skyhost ApS i modsat fald forbeholder sig retten til at afvise indsigelserne.

Skyhost ApS forbeholder sig retten til at annullere ordrer, som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

2. Priser og kontrakter

Alle priser er i danske kroner. Prisen er ekskl. moms og tillægges 25 % moms. Endvidere er prisen eksklusiv fragt og ekspeditionsgebyr.

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Der tages forbehold for ændringer i prisen, som følge af trykfejl, prisforhøjelser hos leverandører, valutakursstigninger og stigninger i told, skatter og afgifter.

Skyhost vil årligt indeksregulere priserne ved en stigning i nettoprisindekset fra januar-januar. Prisstigninger træder i kraft pr. 1. februar.

3. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af Skyhost ApS efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Kunden modtage meddelelse herom, samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering da kan påregnes at finde sted.

Nedennævnte omstændigheder, er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører udskydelse, af den forventede leveringstid, samt ansvarsfrihed for Skyhost ApS, når de forhindrer opfyldelsen af aftalen:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, manglende energiforsyning, IT-nedbrud, almindelig vareknaphed og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler.

Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende.

4. Afbestillinger

Ønsker Kunden at afbestille en allerede afgivet bestilling, sker det ved at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling ” til helpdesk@skyhost.dk

Bestillingstidspunkt samt ordrenummer skal fremgå af afbestillingen.

Afbestilling kan ikke ske efter det tidspunkt, hvor Skyhost ApS har igangsat ordren.

5. Betaling

De mulige betalingsmåder er:

  • Dankort
  • Bankoverførsel (Danske Bank: 3627 0010367786)
  • Faktura (Erhvervskunder)

Ved manglende betaling kan Skyhost ApS, vælge at suspendere eller lukke kontoen. Det medfører at sporingsenheder, der benyttes til forsikringsgodkendelse af køretøj, ikke er dækket i tilfælde af tyveri. Der samles ikke data op fra enheder frem til at betalingen registreres.

Betaling skal ske rettidigt og uden modregning af nogen art. Kunden har udtrykkeligt fraskrevet sig retten, til at foretage modregning og/eller at udøve tilbageholdsret i aktiver tilhørende Skyhost ApS. Løbende driftsomkostninger for moduler faktureres kvartalsvis forud, Hardware faktureres ved levering, årlige driftsomkostninger på GPS faktureres forud pr. år.

6. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Skyhost ApS.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, sendes varen til Skyhost ApS, Borum Landevej 6, 8471 Sabro, Mrk.: RMA. Kunden skal afgive erklæring, omkring produktets mangel i forbindelse med reklamationen samt vedlægge fakturakopi, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning eller en afvisning af mangelindsigelsen.

Skyhost ApS kan frit vælge mellem at reparere og omlevere produktet.

Kunden er forpligtet til at reklamere over mangler, uden ugrundet ophold efter at manglen opdages eller burde være opdaget, idet Skyhost ApS i modsat fald forbeholder sig retten til at afvise reklamationen.

Forandringer af produktet samt indgreb i produktet, foretaget af Kunden uden Skyhost ApS skriftlige samtykke, fritager Skyhost ApS for ethvert ansvar.

Omkostningen til fragt og afmontering/montering af sporingsenheden er ikke dækket af Skyhost ApS, med mindre andet er aftalt.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller misbrug fra Kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Skyhost ApS kan ikke gøres ansvarlig, for tab af kundens data eller gener forårsaget af vores produkter, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Skyhost ApS opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data.

I det omfang Skyhost ApS måtte være ansvarlig i enhver henseende, er ansvaret begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, bod, installationsomkostninger osv.

Oppetiden på systemet er typisk 99% eller højere, men Skyhost ApS kan ikke garantere nogen oppetid på online systemet.

Skyhost ApS kan ikke gøres ansvarlig, for høje teleafgifter som følge af brugen af vores produkter. Kunden er ansvarlig for at holde øje med forbruget, og krav om erstatning kan ikke videreføres til Skyhost ApS.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb, svarende til Skyhost ApS udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

7. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Skyhost ApS, hvor fejl eller defekt ikke kan konstateres, vil varen blive tilbagesendt til Kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er kr. 250 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

8. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Skyhost ApS skal være forsvarligt indpakket.

Skyhost ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for, at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Skyhost ApS. Yderligere har Kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

9. Immaterielle rettigheder

Skyhost ApS forbeholder sig alle immaterielle rettigheder forbundet med produkters og hjemmesidens indhold, herunder ophavsret, varemærke- og designrettigheder, forretningskendetegn, tekst, grafik, billeder, logoer, software m.v.

 10. Ansvarsfraskrivelse

Ud over hvad der i øvrigt måtte fremgå af ovenstående, fraskriver Skyhost ApS sig udtrykkeligt ansvaret for ethvert tab, herunder indirekte tab, driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab, bødeforlæg, erstatningskrav el. lign., som opstår som følge af forsinkelse, udfald eller mangler ved det solgte.

Eventuelle erstatningskrav mod Skyhost ApS kan på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet for det solgte de seneste 6 måneder.

11. Ejendomsforbehold

I det omfang, at der foretages salg af GPS-tracker eller øvrige produkter på kredit, forbeholder Skyhost ApS sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling af den fulde købesum er sket.

12. Opsigelse

Løbende driftsomkostninger for moduler faktureres kvartalsvis forud, årlige driftsomkostninger på GPS faktureres forud pr. år.

I denne periode er abonnementet uopsigeligt. Ved opsigelse af abonnementet skal der fremsendes en e-mail til adressen: info@skyhost.dk med “Opsigelse” i emnefeltet og følgende oplysninger:

  • Kundenummer
  • Kunde reference
  • Ønskes én eller flere abonnementer opsagt

En opsigelse skal være os i hænde mindst 1 måned før udløb, af den aktuelle periode ellers faktureres for en ny periode. Udløbsdatoen kan ses på Konto-fanen på sporingssiden eller på tidligere faktura/ordrebekræftelse. Kunden skal have en bekræftelse fra Skyhost ApS på opsigelsen, førend den anses for gyldig.

Skyhost ApS forbeholder sig ret til at opsige abonnementer frem til 3 måneder før en fornyelse.

13. Tvister

Alle tvister, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret.

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal med endelig og bindende virkning, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Såfremt de i voldgiftssagen involverede parter er enige derom, kan tvisten afgøres af én voldgiftsdommer, der udpeges af Voldgiftsinstituttet. I andre tilfælde afgøres tvisten af tre voldgiftsdommere, der udpeges efter Voldgiftsinstituttets regler herom.

Ovenstående finder ikke anvendelse i forbrugerforhold.

14. Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos Skyhost ApS, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence og forbrugerstyrelsen Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU land – Klagen indgives her http://ev.europa.eu/odr Du kan også sende din klage til info@skyhost.dk