Handelsbetingelser for forbruger, gældende for Hardware og software i Skyhost internet-butik

Gældende fra 21/03-2022

Salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Generelle oplysninger

Virksomheden juridiske navn:

Skyhost ApS

CVR-nr: 31891043

Adresse: Damvej 1, 8471 Sabro

Telefonnummer: 86214000

Officiel e-mail: info@skyhost.dk

Officiel web-adresse: www.skyhost.dk

Etablerings år: 2008

 

 1. Betaling

 

Du kan betale med følgende betalingsmidler:

 • Dankort / Kreditkort (Eurocard / Mastercard / VISA / VISA Electron / JCB / Diners)
 • VISA
 • Kont
 • MobilePay: 975451

 

Du kan også foretage en bankoverførsel til os via følgende konto:

 • Bank: Danske Bank
 • nr.: 3627
 • : 0010367786

OBS! Ved denne betalingsform er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen

Ordre nummer bedes angives ved bank overførsel og MobilePay

 

Betaler du med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr., når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Skyhost.dk eller andre mulighed for at læse dine data.

Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Ved manglende betaling kan Skyhost ApS, vælge at suspendere eller lukke kontoen. Det medfører, at sporingsenheder, der benyttes til forsikringsgodkendelse af køretøjer, ikke er dækket i tilfælde af tyveri. Der samles ikke data op fra enheder frem til at betalingen registreres.

Betaling skal ske rettidigt og uden modregning af nogen art. Kunden har udtrykkeligt fraskrevet sig retten, til at foretage modregning og/eller at udøve tilbageholdsret i aktiver tilhørende Skyhost ApS. Ved manglede betaling vil fordringen overdrages til inkassovirksomhed, uden yderligere varsel til Kunden herom.

 

Hardware samt eventuel montering/afmontering faktureres ved levering. Abonnement på GPS-sporingsenheden faktureres løbende 12 måneder forud, jf. forbrugeraftalelovens § 28, stk. 2.

 

 1. Køb hos Skyhost ApS

 

Kunden bestiller konkret Hardware samt adgang til relevant Software ud fra hjemmesiden.

 

Kunden Accepterer priser og Handelsbetingelser.

 

Der er indgået en bindende købsaftale mellem Kunden og Skyhost ApS, når der fremsendes en ordrebekræftelse.

 

Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal være modtaget af Skyhost ApS senest 3 dage efter, at ordrebekræftelse er kommet frem til Kunden, idet Skyhost ApS i modsat fald forbeholder sig retten til at afvise indsigelserne.

 

Skyhost ApS forbeholder sig retten til at annullere ordrer, som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

 

 1. Priser og kontrakter

 

Alle priser er i danske kroner. Prisen er listet inkl. moms, medmindre andet angivet.

 

Fragt og ekspeditionsgebyr inkl. moms fremgår af Deres bestilling, inden købet bekræftes.

 

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

 

Der tages forbehold for ændringer i prisen, som følge af trykfejl, prisforhøjelser hos leverandører, valutakursstigninger og stigninger i told, skatter og afgifter.

 

Skyhost ApS vil årligt indeksregulere priserne ved en stigning i nettoprisindekset. Prisregulering foregår automatisk og træder i kraft pr. 1. januar

 

 

 1. Levering og leveringstid

 

Leveringstiden er fastsat af Skyhost ApS efter bedste skøn og kan den ikke overholdes, vil Kunden modtage meddelelse herom, samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering da kan påregnes at finde sted.

 

Nedennævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører udskydelse, af den forventede leveringstid samt ansvarsfrihed for Skyhost ApS, når de forhindrer opfyldelsen af aftalen:

 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, manglende energiforsyning, IT-nedbrud, almindelig vareknaphed og mangler ved leverancer fra underleverandører og eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder overstående eksempler.

 

Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende.

 

 1. Afbestillinger

Skyhost ApS yder 14 dages fortrydelsesret til forbrugere jf. forbrugeraftalelovens regler herom, medmindre forbrugeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at Skyhost ApS kan levere ydelsen, hvorved fortrydelsesretten ophører når ydelsen af fuldt leveret.

 

Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal denne give en utvetydig meddelelse til Skyhost ApS. Dette kan Kunden frit vælge at gøre på de standardformularer, som sendes til info@skyhost.dk

 

Ønsker forbrugeren at afbestille en allerede afgivet bestilling, skal dette ske ved at fremsende en e-mail med emnet ”Afbestilling” til info@skyhost.dk

Bestillingstidspunktet samt ordrenummer skal fremgå af afbestillingen.

 

 

 1. Reklamationsret

 

Skyhost ApS yder efter købelovens bestemmelser 24 måneder reklamationsret.

 

Kunden skal straks efter levering foretage en grundig undersøgelse af produktet. Opdager Kunden en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne inden for rimelig tid meddeles skriftligt til Skyhost ApS. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til Skyhost ApS, kan denne ikke senere gøres gældende.

 

 

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, sendes varen til Skyhost ApS, Damvej 1, 8471 Sabro, Mrk.:RMA.

Kunden skal afgive erklæring, omkring produktets mangel i forbindelse med reklamationen samt vedlægge fakturakopi, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning eller en afvisning af mangelindsigelsen.

 

Skyhost ApS kan frit vælge mellem at reparere eller omlevere produktet.

 

Omkostningen til fragt og afmontering/montering af sporingsenheden er ikke dækket af Skyhost ApS, medmindre andet er aftalt.

 

Skade på produktet, som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller misbrug fra Kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

 

Oppetiden på systemet er typisk 99% eller højere, men Skyhost kan ikke garantere nogen oppetid på onlinesystemet.

 

Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb, svarende til Skyhost ApS udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

 

 

 1. Tilbagesendte varer, som ikke indeholder fejl

 

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Skyhost ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af Kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til Kunden inklusiv et testgebyr.

 

Testgebyret er kr. 315 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af medtaget tid i forbindelse med test og fejlsøgning.

 

Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

 

 1. Forsvarlig returnering

 

Alle produkter, der returneres til Skyhost ApS, skal være forsvarligt indpakket.

 

Skyhost ApS anbefaler, at varen returneres som pakkepost. På den måde, er der mulighed for at spore pakken, hvilket fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Skyhost ApS. Yderligere har Kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 

 1. Immaterielle rettigheder

 

Skyhost ApS forbeholder sig alle immaterielle rettigheder forbundet med produkters og hjemmesidens indhold, herunder ophavsret, varemærke- og designrettigheder, forretningskendetegn, tekst, grafik, billeder, logoer, software m.v.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

 

Skyhost ApS fraskriver sig ethvert ansvar for forandringer på produktet samt indgreb i produktet, foretaget af Kunden uden Skyhost ApS skriftlige samtykke.

 

Skyhost ApS kan ikke gøres ansvarlig, for tab af Kundens data eller gener forårsaget af vores produkter, medmindre det følger direkte af dansk lovgivning. Skyhost ApS opfordrer derfor Kunden til at tage kopi / backup af samtlige data.

 

I det omfang Skyhost ApS måtte være ansvarlig i enhver henseende, er ansvaret begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, bod, installationsomkostninger, avancetab, bødeforlæg, erstatningskrav, følgeskader el.lign., som opstår som følge af forsinkelse, udfald eller mangler ved det solgte.

 

Skyhost ApS kan ikke gøres ansvarlig, for høje teleafgifter som følge af brugen af vores produkter. Kunden er ansvarlig for at holde øje med forbruget, og krav om erstatning kan ikke videreføres til Skyhost ApS.

 

Eventuelle erstatningskrav mod Skyhost ApS kan på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet for det solgte de seneste 6 måneder.

 

Skader, fejl og mangler forvoldt og/eller opstået ved montering/afmontering af en af Skyhost ApS eksterne partnere er ikke dækket af Skyhost ApS, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

 

 

 1. Ejendomsforbehold

 

I det omfang, at der foretages salg af GPS-tracker eller øvrige produkter på kredit, forbeholder Skyhost ApS sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling af den fulde købesum er sket.

 

 1. Opsigelse

 

Abonnementer vedrørende GPS-sporing bliver som anført i afsnittet ”Betaling”, faktureret løbende 12 måneder forud, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Skyhost ApS. I denne periode er abonnementet uopsigeligt.

 

En opsigelse skal være os i hænde mindst 1 måned før udløb af den aktuelle periode, ellers faktureres for en ny periode. Udløbsdatoen kan ses på konto-fanen på sporingssiden eller på tidligere faktura/ordrebekræftelse. Kunden skal have en bekræftelse fra Skyhost ApS på opsigelsen, førend den anses for gyldig.

 

Kunden vil have adgang til kontoen frem til udløb af abonnementsperioden, hvorefter adgang til kontoen lukkes.

 

Skyhost ApS forbeholder sig ret til at opsige abonnementer frem til 3 måneder før en fornyelse og/eller straks ved en væsentlig misligholdelse fra Kundens side.

 

Ved opsigelse skal der fremsendes en e-mail til adressen: info@skyhost.dk med ”Opsigelse” i emnefeltet og følgende oplysninger:

 • Kundenummer
 • Kunde reference
 • Ønskes én eller flere abonnementer opsagt

 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

 1. Persondatapolitik

 

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og kontakte dig vedr. salg eller support.

 

Personoplysningerne registreres hos Skyhost ApS og opbevares efter gældende regler herom.

 

Den ansvarlige databehandler for Skyhost ApS er René Amstrup.

 

Dine personoplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand. Anonyme og ikke personfølsomme data bruges til statisk.

 

Som registreret hos Skyhost ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@skyhost.dk

 

 1. Oplysninger om klagemuligheder

 

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos Skyhost ApS, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, http://kpo.naevneneshus.dk Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her http://ev.europa.eu/odr. Du kan også sende din klage til info@skyhost.dk