Salg og leverings bestemmelser

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for produkter og ydelser leveret af Skyhost ApS til kunden (herefter kaldet “Kunden”).

Erhverv Salgs- og leverings betingelser

 

 1. Køb hos Skyhost ApS

 

Der er ikke indgået en bindende købs- og/eller abonnementsaftale mellem Kunden og Skyhost ApS, før der foreligger en ordrebekræftelse eller underskrevet samarbejdsaftale.

 

Eventuelle indsigelser mod Ordrebekræftelsens indhold, skal være modtaget af Skyhost ApS senest 3 dage efter, at ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden, idet Skyhost ApS i modsat fald forbeholder sig retten til at afvise indsigelserne.

 

Skyhost ApS forbeholder sig retten til at annullere ordrer, som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og/eller trykfejl.

 

 1. Priser og kontrakter

 

Alle priser er i danske kroner. Priserne er ekskl. moms og tillægges dansk moms, hvis ikke andet er angivet. Endvidere er prisen eksklusiv fragt, ekspeditionsgebyr og administrationsgebyrer.

 

Der tages forbehold for ændringer i prisen, som følge af trykfejl, prisforhøjelser hos leverandører, valutakursstigninger og stigninger i told, skatter og afgifter.

 

Skyhost ApS vil årligt indeksregulere priserne ved en stigning i nettoprisindekset. Prisregulering foregår automatisk og træder i kraft pr. 1. januar.

 

 1. Levering og leveringstid

Leveringstiden er fastsat af Skyhost ApS efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil kunden modtage meddelelse herom, samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering da kan påregnes at finde sted.

 

Nedennævnte omstændigheder, er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører udskydelse, af den forventede leveringstid, samt ansvarsfrihed for Skyhost ApS, når de forhindrer opfyldelsen af aftalen:

 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, manglende energiforsyning, IT-nedbryd, almindelig vareknaphed og mangler fra leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler.

 

Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende.

 

Kunden skal straks efter levering foretage en grundig undersøgelse af produktet, som ordentlig forretningsbrug kræver. Opdager Kunden en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Skyhost ApS. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til Skyhost ApS, kan denne ikke senere gøres gældende.

 

 1. Afbestillinger

 

Ønsker Kunden at afbestille en allerede afgivet bestilling, skal dette ske ved at fremsende en E-mail med emnet ”Afbestilling” til info@skyhost.dk

 

Bestillingstidspunktet samt ordrenummer skal tydeligt fremgå af afbestillingen.

 

Afbestilling kan ikke ske efter det tidspunkt, hvor Skyhost ApS har igangsat ordren.

 

 1. Betaling

 

Mulige betalingsmåder:

 • Dankort
 • Bankoverførsel (Danske Bank: 3627 0010367786)
 • Mobilepay: 975451
 • Faktura (Erhvervskunder)

Faktura nummer bedes angives ved bank overførsel og MobilePay.

 

Betalingsbetingelser vedrørende GPS-sporingsabonnementsindgåelse

Abonnementsaftalen bliver faktureret løbende 12 måneder forud, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Skyhost ApS.

Betaling skal ske rettidigt, uden tilbageholdelse eller modregning af nogen art, medmindre Skyhost ApS skriftligt har accepteret dette. Ved Kundens manglede betaling kan Skyhost ApS vælge at suspendere kontoen indtil skyldig beløb er indfriet. Ved suspendering af konto, kan Kunden ikke kræve refusion i den suspenderede periode. Suspenderingen medfører, at sporingsenheder, der benyttes til forsikringsgodkendelse af køretøjer, ikke er dækket i tilfældet af tyveri. Der indsamles ikke data fra enheder frem til betalingen registreres.

 

Betalingsbetingelser for andre abonnementsydelser

Andre abonnementsydelser bliver faktureret løbende 3 måneder forud, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Skyhost ApS.  

Betaling skal ske rettidigt uden tilbageholdelse eller modregning af nogen art, medmindre Skyhost skriftligt har accepteret dette. Ved Kundens manglede betaling kan Skyhost vælge at suspendere og lukke kontoen. Først ved betalingens registrering åbnes kontoen.

 

 1. Reklamation

 

Der ydes 12 måneder reklamationsret på produkter købt hos Skyhost ApS.

 

Kunden skal straks efter levering foretage en grundig undersøgelse af produktet, som ordentlig forretningsbrug kræver. Opdager Kunden en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne straks meddeles skriftligt til Skyhost ApS. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til Skyhost ApS, kan denne ikke senere gøres gældende.

 

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, sendes varen til Skyhost ApS, Damvej 1, 8471 Sabro Mrk.: RMA. Kunden skal afgive erklæring, omkring produktets mangel i forbindelse med reklamationen samt vedlægge fakturakopi, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning eller en afvisning af mangelindsigelsen.

 

Skyhost ApS kan frit vælge mellem at reparere eller omlevere produktet.

 

Omkostningen til fragt og afmontering/montering af sporingsenheden er ikke dækket af Skyhost ApS, medmindre andet er aftalt.

 

Skade på produktet, som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller misbrug fra Kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

 

Oppetiden på systemet er typisk 99% eller højere, men Skyhost ApS kan ikke garantere nogen oppetid på onlinesystemet.

 

Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og Kunden vil blive opkrævet et beløb, svarende til Skyhost ApS udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

 

 

 1. Tilbagesendte varer, som ikke indeholder fejl

 

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Skyhost ApS, hvor fejl eller defekt ikke kan konstateres, vil varen blive tilbagesendt til Kunden inklusiv et testgebyr.

 

Testgebyret er kr. 250 per halve time eks. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

 

Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

 

 1. Forsvarlig returnering

 

Alle produkter, der returneres til Skyhost ApS, skal være forsvarligt indpakket. Skyhost ApS anbefaler, at varen returneres som pakkepost. På den måde, er der mulighed for at spore pakken, hvilket fjerner enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet returneret til Skyhost ApS. Yderligere har Kunden mulighed for at efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 

 1. Immaterielle rettigheder

 

Skyhost ApS forbeholder sig alle immaterielle rettigheder forbundet med produkters og hjemmesidens indhold, herunder ophavsret, varemærke- og designrettigheder, forretningskendetegn, tekst, grafik, billeder, logoer, software m.v.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

 

Skyhost ApS fraskriver sig ethvert ansvar for forandringer på produktet samt indgreb i produktet, foretaget af Kunden uden Skyhost ApS skriftlige samtykke.

 

Skyhost ApS kan ikke gøres ansvarlig for tab af Kundens data eller gener forårsaget af vores produkter, medmindre det følger direkte af dansk lovgivning. Skyhost ApS opfordrer derfor Kunden til at foretage kopier/backups af samtlige data.

 

I det omfang Skyhost ApS måtte være ansvarlig i enhver henseende, er ansvaret begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, bod, installationsomkostninger, avancetab, bødeforlæg, erstatningskrav, følgeskader el.lign., som opstår som følge af forsinkelse, udfald eller mangler ved det solgte.

 

Skyhost ApS kan ikke gøres ansvarlig, for høje teleafgifter som følge af brugen af vores produkter. Kunden er ansvarlig for at holde øje med forbruget, og krav om erstatning kan ikke videreføres til Skyhost ApS.

 

Eventuelle erstatningskrav mod Skyhost ApS kan på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet for det solgte de seneste 6 måneder.

 

Skader, fejl og mangler forvoldt og/eller opstået ved montering/afmontering af en af Skyhost ApS eksterne partnere er ikke dækket af Skyhost ApS, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

 

 

 1. Ejendomsforbehold

 

I det omfang, at der foretages salg af GPS-trackere eller øvrige produkter på kredit, forbeholder Skyhost ApS sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling af den købesum er sket.

 

 1. Opsigelse

 

Opsigelse af GPS-abonnementer

 

Abonnementer vedrørende GPS-sporing bliver som anført i afsnittet ”Betaling”, faktureret løbende 12 måneder forud, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Skyhost ApS. I denne periode er abonnementet uopsigeligt.

 

En opsigelse skal være os i hænde mindst 1 måned før udløb af den aktuelle periode, ellers faktureres for en ny periode. Udløbsdatoen kan ses på konto-fanen på sporingssiden eller på tidligere faktura/ordrebekræftelse. Kunden skal have en bekræftelse fra Skyhost ApS på opsigelsen, førend den anses for gyldig.

 

 

Opsigelse af andre abonnementsydelser

Andre abonnementsydelser bliver som anført i afsnittet ”betaling” faktureret løbende 3 måneder forud, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Skyhost ApS. Andre abonnementsydelser har en opsigelsesperiode på løbende måned plus 12 måneder. Der sker automatisk fornyelse og fakturering.

 

Kunden vil have adgang til kontoen, frem til udløb af abonnementsperioden, hvorefter adgang til kontoen lukkes.

 

Skyhost ApS forbeholder sig retten til at opsige abonnementer af enhver art frem til 3 måneder før fornyelse og/eller straks ved en væsentlig misligholdelse fra Kundens side. 

 

Ved opsigelse af abonnement skal der fremsendes en e-mail til adressen: info@skyhost.dk med ”Opsigelse” i emnefeltet og følgende oplysninger:

 • Kundenummer
 • Kunde reference
 • Ønskes én eller flere abonnement opsagt

 

 1. Tvister

 

Alle tvister, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret.

 

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal med endelig og bindende virkning, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Såfremt de i voldgiftssagen involverede parter er enige derom, kan tvisten afgøres af én voldgiftsdommer, der udpeges af Voldgiftsinstituttet. I andre tilfælde afgøres tvisten af tre voldgiftsdommere, der udpeges efter Voldgiftsinstituttets regler herom.

 

 1. Oplysning om klagemuligheder

 

Ønsker Kunden at klage over en vare eller tjeneste købt hos Skyhost ApS, kan Kunden indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, http://kpo.naevneneshus.dk. Særligt relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU land – kan Kunden sende sin klage til Europa-Kommissionens online klageportal her – http://ev.europa.eu/odr. Kunden kan også sende sin klage til info@skyhost.dk