Handelsbetingelser for forbruger, gældende for Hardware og Software i Skyhost internet-butik

(Gældende fra 1. januar 2017)

Generelle oplysninger om virksomheden

Virksomhedens juridiske navn:

Skyhost ApS

CVR-nr. 31891043

Adresse:

Borum Landevej 6

8471 Sabro

Etablerings år: 2008

Telefonnummer: 86214000

Officiel e-mail adresse: info@skyhost.dk
Officiel web-adresse: www.skyhost.dk

1.Betaling

Du kan betale med følgende betalingsmidler:

  • Dankort / Kreditkort (Eurocard / Mastercard / VISA / VISA Electron / JCB / Diners)
  • VISA
  • Konto (kun for erhvervskunder / offentlige kunder)

Du kan også foretage en bankoverførsel til os via følgende konto:
Bank: Danske Bank
Reg. nr. 3627
Kontonr. 0010367786

obs! Ved denne betalingsform er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Betaler du med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr., når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.
Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Skyhost.dk eller andre har mulighed for at læse dine data.

Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Ved manglende betaling kan Skyhost ApS, vælge at suspendere eller lukke kontoen. Det medfører at sporingsenheder, der benyttes til forsikringsgodkendelse af køretøj, ikke er dækket i tilfælde af tyveri. Der samles ikke data op fra enheder frem til at betalingen registreres.

Betaling skal ske rettidigt og uden modregning af nogen art. Kunden har udtrykkeligt fraskrevet sig retten, til at foretage modregning og/eller at udøve tilbageholdsret i aktiver tilhørende Skyhost ApS.
Løbende driftsomkostninger for moduler faktureres kvartalsvis forud,

Hardware faktureres ved levering, driftsomkostninger på GPS faktureres forud 6. måneder.

 

2. Brugervejledninger  

Hentes på www.Skyhost.dk

 

3. Køb hos Skyhost ApS

Kunden bestiller konkret Hardware samt adgang til relevant Software ud fra hjemmesiden.

Kunden Accepterer priser og Handelsbetingelser.

Der er indgået en bindende købsaftale mellem Skyhost ApS og kunden, når Skyhost ApS har modtaget betaling. Efter modtaget betaling fremsendes ordrebekræftelse.

Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal være modtaget af Skyhost ApS senest 3 dage efter, at ordrebekræftelsen er kommet frem til Kunden, idet Skyhost ApS i modsat fald forbeholder sig retten til at afvise indsigelserne.

Skyhost ApS forbeholder sig retten til at annullere ordrer, som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

4.Priser og kontrakter

Alle priser er i danske kroner. Prisen er inkl. moms.

Fragt og ekspeditionsgebyr inkl. moms fremgår af deres bestilling, inden købet bekræftes.

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Der tages forbehold for ændringer i prisen, som følge af trykfejl, prisforhøjelser hos leverandører, valutakursstigninger og stigninger i told, skatter og afgifter.

Skyhost vil årligt indeksregulere priserne ved en stigning i nettoprisindekset fra januar-januar. En prisstigning vil blive varslet og træde i kraft med mindst 1 måneds varsel før udløb af en aktuel periode.

5. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af Skyhost ApS efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Kunden modtage meddelelse herom, samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering da kan påregnes at finde sted.

Nedennævnte omstændigheder, er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører udskydelse, af den forventede leveringstid, samt ansvarsfrihed for Skyhost ApS, når de forhindrer opfyldelsen af aftalen:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, manglende energiforsyning, IT-nedbrud, almindelig vareknaphed og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler.

Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende.

6. Afbestillinger

Ønsker forbrugeren at afbestille en allerede afgivet bestilling, sker det ved at fremsende en e-mail med mærket ”Afbestilling” til helpdesk@skyhost.dk Bestillingstidspunkt samt ordrenummer skal fremgå af afbestillingen.

Fortrydelsesret:

Der er 14 dages fortrydelsesret på et køb. Dette gælder uanset, om der er tale om et produktkøb eller et abonnementskøb.

Såfremt forbrugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal denne give en utvetydig meddelelse til Skyhost. Dette kan forbrugeren frit vælge at gøre på de standardformularer, som sendes til helpdesk@skyhost.dk

 

7. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Skyhost ApS.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, sendes varen til Skyhost ApS, Borum Landevej 6, 8471 Sabro, Mrk.: RMA. Kunden skal afgive erklæring, omkring produktets mangel i forbindelse med reklamationen samt vedlægge fakturakopi, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning eller en afvisning af mangelindsigelsen.

Forbrugeren kan frit vælge om varen skal om leveres eller repareres. Såfremt forbrugeren kræver det ene frem for det andet, er Skyhost således forpligtet, medmindre om levering eksempelvis viser sig umuligt.

Kunden er forpligtet til at reklamere over mangler, uden ugrundet ophold (i forbrugerforhold inden rimelig tid) efter, at manglen opdages, idet Skyhost ApS i modsat fald forbeholder sig retten til at afvise reklamationen.

Forandringer af produktet samt indgreb i produktet, foretaget af Kunden uden Skyhost ApS skriftlige samtykke, fritager Skyhost ApS for ethvert ansvar.

Omkostningen til fragt og afmontering/montering af sporingsenheden er ikke dækket af Skyhost ApS, med mindre andet er aftalt.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller misbrug fra Kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Skyhost ApS kan ikke gøres ansvarlig, for tab af kundens data eller gener forårsaget af vores produkter, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Skyhost ApS opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data.

I det omfang Skyhost ApS måtte være ansvarlig i enhver henseende, er ansvaret begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, bod, installationsomkostninger osv.

Oppetiden på systemet er typisk 99% eller højere, men Skyhost ApS kan ikke garantere nogen oppetid på online systemet.

Skyhost ApS kan ikke gøres ansvarlig, for høje teleafgifter som følge af brugen af vores produkter. Kunden er ansvarlig for at holde øje med forbruget, og krav om erstatning kan ikke videreføres til Skyhost ApS.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om emballeret, og der vil blive opkrævet et beløb, svarende til Skyhost ApS udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

8. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbage sendelse af defekte eller forkerte varer til Skyhost ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er kr. 250 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

9. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Skyhost ApS skal være forsvarligt indpakket.

Skyhost ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for, at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Skyhost ApS. Yderligere har Kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

10. Immaterielle rettigheder

Skyhost ApS forbeholder sig alle immaterielle rettigheder forbundet med produkters og hjemmesidens indhold, herunder ophavsret, varemærke- og designrettigheder, forretningskendetegn, tekst, grafik, billeder, logoer, software m.v.

11. Ansvarsfraskrivelse

Ud over hvad der i øvrigt måtte fremgå af ovenstående, fraskriver Skyhost ApS sig udtrykkeligt ansvaret for ethvert tab, herunder indirekte tab, driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab, bødeforlæg, erstatningskrav el. lign., som opstår som følge af forsinkelse, udfald eller mangler ved det solgte.

Eventuelle erstatningskrav mod Skyhost ApS kan på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet for det solgte de seneste 12 måneder.

12. Ejendomsforbehold

I det omfang, at der foretages salg af GPS-tracker eller øvrige produkter på kredit, forbeholder Skyhost ApS sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling af den fulde købesum er sket.

13. Opsigelse

Årlige driftsomkostninger på GPS faktureres forud pr. år. med binding på 12 mdr.

Ved opsigelse skal der fremsendes en e-mail til adressen: info@skyhost.dk med “Opsigelse” i emnefeltet og følgende oplysninger:

  • Kundenummer
  • Kunde reference
  • Ønskes én eller flere abonnementer opsagt

En opsigelse skal være os i hænde mindst 1 måned før udløb af den aktuelle periode. Ellers faktureres for en ny periode. Udløbsdatoen kan ses på Konto-fanen på sporingssiden eller på tidligere faktura/ordrebekræftelse.

Skyhost ApS forbeholder sig ret til at opsige abonnementer frem til 3 måneder før en fornyelse.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

14. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og kontakte dig vedr. salg eller support.

Personoplysningerne registreres hos Skyhost.dk ApS og opbevares i fem år efter ophør af kundeforhold, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på Skyhost.dk er Rene Amstrup.

Dine personoplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand. Anonyme og ikke personfølsomme data bruges til statistik, marketing og forbedring af sikkerhed.

Som registreret hos Skyhost.dk ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@skyhost.dk

15. Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos Skyhost ApS, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence og forbrugerstyrelsen Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU land – Klagen indgives her http://ev.europa.eu/odr Du kan også sende din klage til info@skyhost.dk

Handels-betingelserne er senest opdateret (01-01-2017)